Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande anmärkningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För mer detaljerad information om dataskydd, se vår integritetspolicy som anges under denna text.


Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar kontaktuppgifterna till webbplatsoperatören i avsnittet "Information om den ansvariga parten" i denna dataskyddsdeklaration.


Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du tillhandahåller dem till oss. Detta kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.


Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.


Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor om dataskydd.


Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta sker huvudsakligen med hjälp av så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsdeklaration.


2. Hosting

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:


Extern hosting

Denna webbplats är värd externt. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdtjänstleverantörens servrar. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras av en webbplats.

Extern hosting sker i syfte att fullgöra avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (art. 6.1 b DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (art. 6.1 f DSGVO). I den mån ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Våra hoster(s) kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina serviceåtaganden och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande hosters:

TAFEU GmbH

Huvudgata 1

55257 Budenheim vid Rhen

Tyskland


Orderbehandling

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att denna leverantör endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.


3. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.


Uppgift om ansvarig myndighet

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

Sven Werkmeister

Sackgatan 18

38444 Wolfsburg

E-post: webmaster@nationalflaggen.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).


Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna dataskyddsdeklaration, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelsrätt); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre gäller.


Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6 (1) lit. a DSGVO eller art. 9 (2) lit. a DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med art. 9 (1) DSGVO. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer utförs databehandling också på grundval av art. 49 (1) a DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din terminalenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen dessutom på grundval av § 25 (1) TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Dessutom kan databehandlingen utföras på grundval av vårt legitima intresse enligt art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna dataskyddsdeklaration.


Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra ur ett dataskyddsperspektiv. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att det i dessa länder inte kan garanteras någon nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU. Amerikanska företag är t.ex. skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter som finns på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över denna behandling.


Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.


Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direkt marknadsföring (art. 21 DSGVO)

OM DATABEHANDLING UTFÖRS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIELLA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DSGVO).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 I DSGVO).


Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de är stadigvarande bosatta, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.


Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, en rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss när det gäller denna och andra frågor om personuppgifter.


Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall:


 • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som vi innehar, behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under den tid som granskningen pågår.

 • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.

 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller verkställa rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.

 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.


SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.


Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed att de kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för Impressum används för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppostmeddelanden.


4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionskakor raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

I vissa fall kan även cookies från tredjepartsföretag lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för bearbetning av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du begär (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig separat om detta inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och, om nödvändigt, begära ditt samtycke.


Samtycke med Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, webbplats: https://usercentrics.com/de/ (nedan kallad "Usercentrics").

När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:


 • Ditt/dina samtycke(n) eller återkallande av ditt/dina samtycke(n).

 • Din IP-adress

 • Information om din webbläsare

 • Information om din terminalenhet

 • tidpunkten för ditt besök på webbplatsen

Dessutom lagrar Usercentrics en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det eller de samtycken som beviljats eller återkallats. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, raderar Usercentrics cookie själv eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter förblir opåverkade.

Usercentrics används för att inhämta det samtycke som krävs enligt lag för användning av viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 paragraf 1 lit. c DSGVO.


Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:


 • webbläsartyp och webbläsarversion

 • operativsystem som används

 • Hänvisande URL

 • värdnamn på den åtkomstdator

 • Tid för serverförfrågan

 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.


Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du har angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 (1) lit. b DSGVO om din begäran är relaterad till utförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före kontrakt. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkalla ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.


Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter som härrör från den (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 (1) lit. b DSGVO om din begäran är relaterad till utförandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.


5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

På denna webbplats används funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, såsom sidvisningar, vistelsetid, operativsystem som används och användarens ursprung. Dessa data tilldelas användarens respektive slutenhet. Det finns ingen tilldelning till ett användar-ID.

Med Google Analytics kan vi dessutom bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Vidare använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade dataposterna och använder maskininlärningstekniker i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata, se Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Orderhantering

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.


Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för integrering av annonser. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Google AdSense kan vi visa riktade annonser från tredjepartsföretag på vår webbplats. Innehållet i annonserna baseras på dina intressen, som Google fastställer på grundval av ditt tidigare användarbeteende. Dessutom beaktas kontextuell information som din plats, innehållet på den webbplats du besökte eller de Google-sökord du angav när du väljer lämplig annons.

Google AdSense använder cookies, web beacons (osynlig grafik) och jämförbara igenkänningstekniker. Detta gör det möjligt att analysera information som besökstrafik till dessa sidor.

Den information som samlas in av Google Adsense om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information kan vidarebefordras av Google till Googles avtalspartner. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med andra uppgifter som lagras av dig.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


6. Plugins och verktyg

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Användningen av Google Maps är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och en enkel plats för de platser som anges av oss på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närmare uppgifter finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.