Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För mer detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar kontaktuppgifter till webbplatsoperatören i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna sekretesspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Externt hosting

Denna webbplats har ett externt hosting. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterens servrar. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsbesök och andra data som genereras av en webbplats.

Extern hosting utförs för att uppfylla avtalen med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i DSGVO). I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminal (t.ex. fingeravtryck från enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Vår(a) hoster(s) kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina serviceåtaganden och följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster(s):

TAFEU GmbH
Hauptstraße 1
55257 Budenheim am Rhein
Tyskland

Orderhantering

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att leverantören endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

3. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Information om det ansvariga kontoret

Det ansvariga kontoret för databehandlingen på denna webbplats är:

Sven Werkmeister
Sackstraße 18
38444 Wolfsburg

E-post: webmaster@nationalflaggen.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsdeklaration kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagliga skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftningen); i det sistnämnda fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO eller artikel 9.2 a i DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 i DSGVO.Om det finns ett uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land, sker behandlingen av uppgifter även på grundval av artikel 49.1 a i DSGVO. Om du har gett ditt samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i din terminal (t.ex. via fingeravtryck från enheten), utförs databehandlingen dessutom på grundval av § 25 (1) TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Dessutom kan databehandlingen utföras på grundval av vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna dataskyddsförklaring.

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen nivå av uppgiftsskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder. Amerikanska företag är till exempel skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkalla ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktreklam (artikel 21 i DSGVO)

OM BEHANDLING AV UPPGIFTER GRUNDAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HAR ATT GÖRA MED DIN SPECIELLA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN FINNS I DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 DSGVO).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum.Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om detta eller andra frågor som rör personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som översynen pågår.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.
 • Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklammejl

Vi invänderhärmed mot attkontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckfriheten används för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar inga skador på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din terminal när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och ber vid behov om ditt samtycke.


###Samtycke med Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av viss teknik och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagen. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, webbplats: [https://usercentrics.com/de/] (https://usercentrics.com/de/) (nedan kallad "Usercentrics").

När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Dina samtycken eller återkallandet av dina samtycken
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din terminalenhet
 • Tidpunkten för ditt besök på webbplatsen

Usercentrics lagrar dessutom en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig de samtycken som du gett eller återkallat. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, raderar Usercentrics-cookien själv eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagringsskyldigheter förblir oförändrade.

Usercentrics används för att få det samtycke som krävs enligt lag för att använda viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c i DSGVO.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • typ av webbläsare och webbläsarversion
 • operativsystem som används
 • hänvisande URL
 • värdnamn på den dator som använder sig av den
 • tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer vi att lagra dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, i syfte att behandla förfrågningen och vid uppföljande förfrågningar. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir oförändrade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. På så sätt får webbplatsoperatören olika användningsuppgifter, t.ex. sidvisningar, vistelsetid, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter tilldelas användarens respektive slutenhet. Det finns ingen tilldelning av ett användar-ID.

Google Analytics gör det dessutom möjligt för oss att registrera bl.a. dina mus- och rullrörelser och klick. Google Analytics använder dessutom olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade uppgifterna och använder tekniker för maskininlärning i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren för att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst grundar sig på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: [https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/] (https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/).

Browser Plugin

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderbehandling

Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Google Adsense kan vi visa riktade annonser från tredjepartsföretag på vår webbplats. Innehållet i annonserna baseras på dina intressen, som Google fastställer på grundval av ditt tidigare användarbeteende. Dessutom beaktas kontextuell information, t.ex. din plats, innehållet på den webbplats du besökte eller de Google-söktermer du angav, när du väljer lämplig annons.

Google AdSense använder cookies, webbfyrar (osynlig grafik) och jämförbar igenkänningsteknik. Detta gör det möjligt att analysera information om t.ex. besökartrafik till dessa sidor.

Den information som samlas in av Google Adsense om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonsformat överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan vidarebefordra denna information till Googles avtalspartners. Google kommer dock inte att sammanföra din IP-adress med andra uppgifter som du har lagrat.

Användningen av denna tjänst grundar sig på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: [https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/] (https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/).

6. Plugins och verktyg

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för att visa enhetliga teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar webbläsaren de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

Användningen av Google Maps är till för att våra onlineerbjudanden ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt och för att det ska vara lätt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: [https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/] (https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/) och [https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/] (https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/).

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.